Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Tarnobrzegu

Zespół interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy domowej
w Tarnobrzegu


Przemoc domowa jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy fizycznej.

W skład Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Tarnobrzegu wchodzi 21 przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu, I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu, Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu, Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu, Przedszkola Nr 5 w Tarnobrzegu, Przedszkola Nr 17 w Tarnobrzegu, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu, Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół Nr 1 w Tarnobrzegu, Zespołu Szkół Nr 2 w Tarnobrzegu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

Po raz pierwszy Zespół powołany został w 2011 roku przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Siedzibą zespołu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3.

Przewodniczącą Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Tarnobrzegu jest Sylwia Marut-Barnaś, zaś zastępcą przewodniczącego jest Ewelina Mróz.

Prace zespołu mają na celu:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Tarnobrzega na lata 2023-2027.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem występowania przemocy domowej Zespół powołuje Grupę diagnostyczno-pomocową.

W podstawowy skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą: pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu oraz dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

W poszerzony skład grupy diagnostyczno - pomocowej, w zależności od potrzeb danej procedury „Niebieskie Karty” mogą wchodzić również: żołnierz Żandarmerii Wojskowej, pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, asystent rodziny, nauczyciel wychowawca, osoby wykonujące zawód medyczny, przedstawiciel miejskiej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pedagog, psycholog, terapeuta, kurator sądowy.

Zadaniem grup diagnostyczno-pomocowych jest:

 • dokonanie na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia,
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej,
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentacja pracy zespołu i grup diagnostyczno-pomocowych nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.

W przypadku podejrzenia występowania przemocy domowej wszczęta zostaje procedura „Niebieskie Karty”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Dokumentem wszczynającym procedurę „Niebieskie Karty” jest formularz „Niebieska Karta-A”, wypełniany przez przedstawiciela jednego z podmiotów: pracownika socjalnego, funkcjonariusza policji, żołnierza Żandarmerii Wojskowej, asystenta rodziny, nauczyciela wychowawcy, osoby wykonującej zawód medyczny, przedstawiciela miejskiej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pedagoga, psychologa, terapeuty.

Wszczęcie procedury może odbyć się w różnych okolicznościach m. in. podczas interwencji policji w środowisku, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku, czy też w szkole, jak również w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Szukając pomocy należy zgłosić się m. in. do:

 • Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 2
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3

Podstawy prawne działania zespołu:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300