Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Tarnobrzegu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Tarnobrzegu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Tarnobrzegu, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w "Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022", opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Tarnobrzega.

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, który zapewnia mu obsługę organizacyjno- techniczną.

Przewodniczącą Zespołu jest Liliana Lewińska

Prace Zespołu Interdyscypilnarnego mają na celu:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W poszczególnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół powołuje grupę roboczą - zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić pracownicy socjalni, funkcjonariusze KMP, pracownicy t/Ośrodka, członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Podstawy prawne działania zespołu:

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300