Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Refundacja VAT za paliwa gazowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że  rozpoczyna  nabór wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Osobami uprawnionymi do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku są osoby fizyczne (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) w gospodarstwach jednoosobowych, jak i wieloosobowych,  wykorzystujące gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej w których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi tj.  gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym propan-butanem lub  innym rodzajem gazu palnego, a także biogazem rolniczym  wpisanymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.   

Ponadto wymagane jest spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego, które wynosi netto:

 • 2100 zł/os. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zwrot refundacji podatku VAT nie przysługuje, jeżeli paliwa gazowe służą w gospodarstwie domowym jedynie np. do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej, wnioskodawca nie jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe, główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone do CEEB, gospodarstwo domowe ogrzewane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej (gospodarstwa domowe w blokach mieszkalnych), jest ogrzewane głównym źródłem zasilanym gazem LPG.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie rozliczeniowej faktury VAT za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu  rozliczeniowej faktury VAT dokumentującej rzeczywiste dostarczenie paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek można złożyć  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 pokój nr 203,  lub elektronicznie  poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę EPUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT lub przez aplikację mObywatel.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 roku – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 •  fakturę rozliczeniową dokumentującą dostarczenie paliw gazowych wystawioną na osobę składającą wniosek (faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 • dowód uiszczenia zapłaty za powyższą fakturę (każdy dokument bankowy lub księgowy stwierdzający zapłatę, oświadczenie sprzedawcy paliw gazowych, że faktura została opłacona).
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Dodatkowe informacje dotyczące wypłaty refundacji VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 219 oraz pod numerem telefonu: 15 822 06 97 wew. 203, lub wew. 220.

Szczegółowe zasady wypłaty refundacji VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wniosek  oraz klauzula do pobrania poniżej: 

POBIERZ WNIOSEK

POBIERZ KLAUZULĘ RODO

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300