Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Refundacja VAT za paliwa gazowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że  rozpoczyna  nabór wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Osobami uprawnionymi do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku i od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku są osoby fizyczne  (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) w gospodarstwach jednoosobowych, jak i wieloosobowych,  wykorzystujące gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej w których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi tj.  gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym propan-butanem lub  innym rodzajem gazu palnego, a także biogazem rolniczym  wpisanymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.   

Ponadto wymagane jest spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego , które wynosi netto:

 • 2100 zł/os. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r.  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.,
 • a złożone po 1 sierpnia  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2024 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zwrot refundacji podatku VAT nie przysługuje, jeżeli paliwa gazowe służą w gospodarstwie domowym jedynie np. do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej, wnioskodawca nie jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe, główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone do CEEB, gospodarstwo domowe ogrzewane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej (gospodarstwa domowe w blokach mieszkalnych), jest ogrzewane głównym źródłem zasilanym gazem LPG.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie rozliczeniowej faktury VAT za gaz. (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu  rozliczeniowej faktury VAT dokumentującej rzeczywiste dostarczenie paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. , oraz od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku do tego odbiorcy paliw gazowych.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

 

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek można złożyć  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 pokój nr 203,  lub elektronicznie  poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę EPUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT, lub przez aplikację mObywatel.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 30 września 2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • od 01 października 2024 roku wiosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 • fakturę rozliczeniową dokumentującą dostarczenie paliw gazowych wystawioną na osobę składającą wniosek (faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 • dowód uiszczenia zapłaty za powyższą fakturę (każdy dokument bankowy lub księgowy stwierdzający zapłatę, oświadczenie sprzedawcy paliw gazowych, że faktura została opłacona).
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub  zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

Dodatkowe informacje dotyczące wypłaty refundacji VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 203 oraz pod numerem telefonu: 15 822 06 97 wew. 203, lub wew. 220

Szczegółowe zasady wypłaty refundacji VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wniosek dostępny poniżej: 

 • Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  POBIERZ WNIOSEK
   
 • Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. POBIERZ WNIOSEK

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300