Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka?

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:
•    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
•    wypełnia obowiązek alimentacyjny,
•    nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
•    uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
•    przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),
•    daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
Ponadto, pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej mogą przebywać w  dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka po uzyskaniu pełnoletniości, za zgodą rodziny zastępczej/ osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się uczą lub legitymują się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczą się.

 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, którego wysokość uzależniona jest od formy rodziny zastępczej. Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może być przyznane:
 
•    dofinansowanie do wypoczynku dziecka – raz w roku,
•    świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
•    świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
Dodatkowo każda rodzina zastępcza czy rodzinny dom dziecka może liczyć na wsparcie specjalistów, możliwość szkolenia, wsparcie w trudnościach wychowawczych i sytuacjach kryzysowych.

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300