Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Mieszkania Chronione

Mieszkania chronione treningowe.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.(podst. prawna Art. 53 Ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Całość postępowania w zakresie przyznania tej formy pomocy prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu i wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego na podstawie którego wydawana jest decyzja administracyjna. Decyzja o skierowaniu osoby do mieszkania chronionego treningowego określa: okres pobytu, odpłatność za pobyt i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu organizacji zasad pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 23/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.  Dokładne zasady ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała nr XX/222/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 listopada 2019r. (tj. określony Uchwałą nr XLIII/444/2021 z dnia 31 marca 2021r.) w sprawie  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Tarnobrzega.

W Tarnobrzegu funkcjonuje 10 mieszkań chronionych treningowych:

 • 1 mieszkanie chronione treningowe  – dla 2 osób;
 • 1 mieszkanie chronione treningowe  – dla 2 osób;
 • 8 mieszkań chronionych treningowych  – dla 16 osób.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych określa między innymi minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych treningowych.

W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

 • samoobsługi;
 • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych;
 • efektywnego zarządzania czasem;
 • prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • załatwiania spraw urzędowych;
 • utrzymania więzi rodzinnych;
 • uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
 • poszukiwania pracy.
   

W sprawie informacji dotyczących możliwości ubiegania się o skierowanie do mieszkania chronionego treningowego należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 pok. 102, tel. 15 822 60 97 wew. 102
(czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.).

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300