Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu tworzą:
 

 • Monika Buryło – koordynator ds. pieczy zastępczej
 • Ewelina Łukawska - koordynator ds. pieczy zastępczej
 • Agata Jurkowska – specjalista pracy z rodziną
 • Beata Dziewit - psycholog


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
Ul. Kopernika 3

tel. 15 823-07-38 wew. 310 lub 309
e-mail: piecza@mopr.pl  
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

Do zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w szczególności należy:

 • Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej
 • Przeprowadzanie badań psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,
 • Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach „Grup wsparcia” oraz „Szkoły Rodzica”;
 • Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • Umożliwienie korzystania z pomocy m. in. prawnika, pedagoga, psychologa;
 • Prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, oraz z organizacjami społecznymi,
 • Przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka poprzez gromadzenie niezbędnych dokumentów dotyczących dziecka, jego rodziny i rodzeństwa, przekazanie ich rodzinie zastępczej w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka lub niezwłocznie po przyjęciu dziecka;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • Uczestnictwo w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • Udzielanie wsparcia przez koordynatorów pieczy zastępczej pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • Opracowanie indywidualnego programu usamodzielniania przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnioną pełnoletniości.

 

Zespół ds. rodzinnej pieczy rodzinnej wyróżniony

W 2016 roku Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu został doceniony i wyróżniony nagrodą za wzorowy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Wyróżnienie przyznane zostało przez ogólnopolską Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Przy wyborze wyróżnionych powiatów Kapituła konkursu brała pod uwagę m. in. dane Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, rekomendację organizacji pozarządowej i rodziców zastępczych. Wyróżnienia za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznano dopiero po raz drugi. W 2016 roku otrzymały je 3 miasta na prawach powiatu i 10 powiatów ziemskich.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300