Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.mopr.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.06.2023r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • niektóre dokumenty są w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator, adres poczty elektronicznej mopr@mopr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 822 60 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. M. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kopernika oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą dogodne podjazdy. Przy wejściu B znajduje się winda z możliwością transportu wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Dyżurka ochrony znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Dalsze przejście jest możliwe, ale występują schody oraz podesty przystopniowe.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na pierwszym, drugim oraz trzecim piętrze i pomieszczenia wspólne na parterze budynku. Do wszystkich korytarzy prowadzą schody, które można pokonać za pomocą windy znajdującej się przy wejściu B.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze w połowie długości korytarza. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Koniec stopni schodowych został oznaczony taśmą kontrastową dla osób słabo widzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online ale są pracownicy przeszkoleni do tłumaczenia migowego. Usługa tłumacza poprzez pracownika ośrodka jest dostępna w godzinach pracy urzędu od godz. 7.30 do 15.30.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300