Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Formy wsparcia

Formy wsparcia w projekcie „Grunt to Rodzina”

Praca z rodziną - przez cały okres realizacji działań projektowych pracować będzie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 2 asystentów rodziny. Przy współudziale psychologa zostaną ustalone Plany Pracy z Rodziną, w których Uczestnicy Projektu zobowiążą się do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Plany Pracy z Rodziną ukierunkowane będą na motywowanie do aktywności w  działaniach projekt na rzecz rozwiązywania występujących problemów, aktywności w sferze społecznej oraz zawodowej oraz rozwijania kompetencji, które istotnie wpływają na jakość relacji i życia w rodzinach i społeczeństwie.

Poradnictwo specjalistyczne – Psycholog - Trudne sytuacje rodzinne przyczyniają się do kryzysów psychicznych wymagających pomocy psychologicznej. Zaplanowano kompleksowe wsparcie specjalisty: indywidualne konsultacje w zależności od potrzeb i możliwości poszczególnych Uczestników Projektu - przełamanie barier, wzmocnienie, psychoterapię itd. Wsparcia udzieli psycholog posiadający uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.
 

Szkolenia z zakresu kompetencji wychowawczych - w celu podniesienia kompetencji wychowawczych opiekunów uczestniczących w projekcie przeprowadzony zostanie cykl szkoleń.
W zadaniu będą brali udział opiekunowie (rodzice lub rodzice zastępczy).
Tematyka szkoleń:
- Rozwój dziecka z uwzględnieniem trudnych okres rozwojowych,
- Kryzys dojrzewania,
- Postawy rodzicielskie,
- Trening umiejętności i kompetencji wychowawczych – warsztaty.

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zadanie ma na celu wsparcie dzieci mających trudności szkolne oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym. Przewidziano realizację zajęć z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych dla podopiecznych:
- umiejętności uczenia się
- kompetencji społecznych i obywatelskich.

Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych - Zadanie w stosunku do opiekunów ma na celu dostarczenie lub poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii: korzystanie z komputera, sieci Internet, zagrożeń wynikających z nadużywania przez podopiecznych tych narzędzi.
W stosunku do podopiecznych celem jest zwiększanie kompetencji cyfrowych niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet oraz umiejętność weryfikowania zdobywanych w Internecie informacji.
Zadanie realizowane będzie w 3 grupach:
- opiekunowie
- podopieczni 7-12 lat
- podopieczni 13-18 lat.

Zorganizowanie grup samopomocowych - w celu integracji rodzin, umożliwienia wymiany doświadczeń, dzielenia się spostrzeżeniami, problemami i sposobami ich rozwiązania 1 raz w miesiącu będą odbywały się spotkania 3 grup samopomocowych (grupa opiekunów i 2 grupy podopiecznych (7-12 lat, 13-18 lat), spotkania organizowane będą w dni wolne od pracy. Wraz z pozostałymi formami będą służyły wzmocnieniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, budowaniu więzi społecznych, nawiązywaniu bliższych relacji między rodzinami, zapobieganiu izolowania się rodzin, formy spotkań będą zróżnicowane, będą to np. wycieczki piesze, ogniska, pikniki.

Obóz integracyjno-terapeutyczny – połączenie wyjazdu integracyjnego oraz pracy terapeutycznej. Obozy terapeutyczne są wyjątkowo skuteczną formą terapii z uwagi na intensywność, różnorodność zajęć, a także zaangażowanie zarówno opiekunów jak i podopiecznych. Efektem działań ma być m.in.  przepracowanie destrukcyjnych wzorców przystosowania się do życia w rodzinie dysfunkcyjnej w sferach: emocjonalnej, myślenia i zachowania, nabycie przez uczestników motywacji do dalszego sięgania po profesjonalną pomoc w środowiskach lokalnych oraz organizowania we własnym zakresie pracy i miejsc działania grup samopomocowych.

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300