Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dodatek do innych źródeł ciepła

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 3 pok. 219 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP wybierając „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu”

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku wraz z klauzulą RODO znajduje się w załącznikach do artykułu

Druk wniosku można również otrzymać w siedzibie MOPR, pok. 306 - III piętro.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

jeżeli:

 • zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia
  11 sierpnia 2022 r., albo
 • po raz pierwszy zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jeden dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złoży więcej gospodarstw domowych mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek  jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (gaz ziemny nie podlega dofinansowaniu);
 • 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wynosi do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Jednocześnie informujemy, że otrzymane środki zgodnie z art. 833 § 6 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300