Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU (OGÓLNA)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (zwany dalej MOPR) z siedzibą ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg.

Można się z nami kontaktować: listownie, telefonicznie: 15 823-07-38, za pośrednictwem poczty elektronicznej: mopr@mopr.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W MOPR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres iod@mopr.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres MOPR.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na MOPR, w szczególności realizacja zadań własnych oraz zleconych MOPR określonych w przepisach prawa, w szczególności: ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. realizacja umów zawartych z pracownikami oraz klientami i kontrahentami MOPR). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej MOPR (np. realizacja zadań w interesie publicznym, w tym programów i projektów, monitoring wizyjny).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

4) ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie udzielonej przez Panią/Pana konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez MOPR w zakresie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej lub/i jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, lub/i przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są odpowiednio: art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa, na podstawie których MOPR realizuje zadania własne oraz zadania zlecone (w tym programy i projekty). MOPR może przetwarzać Pani/Pana szczególnej kategorii dane osobowe również na podstawie wyraźnej Pani/Pana zgody w zakresie oraz celu określonym w treści tej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności podmioty przetwarzające dane w ramach programów i projektów, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, oraz inne podmioty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub prowadzonych przez te podmioty postępowań na podstawie przepisów prawa);

2) podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z MOPR przetwarzają powierzone im Pani/Pana dane osobowe, dla których Administratorem jest MOPR.

3) podmioty realizujące zadania wspólnie z MOPR, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wspólnych z MOPR;

4) inne osoby upoważnione przez MOPR do przetwarzania danych osobowych w oparciu o wiążący ich z MOPR stosunek prawny.

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie w celach archiwizacyjnych przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz obowiązującej w MOPR instrukcji kancelaryjnej, po którym to okresie zostaną usunięte zgodnie z procedurą określoną w ww. przepisach prawa.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;

5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych MOPR jest wymogiem ustawowym lub umownym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie przez Panią/Pana danych może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej MOPR, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych

z ważnym interesem publicznym, lub gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub inne osoby fizycznej, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych MOPR ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania (np. brakiem rozpatrzenia wniosku).

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300