Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

• Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1744 z późn. zm.) lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. Wykaz aktualnych partnerów programu Karta Dużej Rodziny z wyszczególnieniem usług w ramach przysługujących zniżek dostępny jest na stronie www. mpips.gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Z dniem 9.06.2021r. wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu   niepełnosprawności.


Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o przyznanie Karty, poza wymienionymi dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt  małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia zawarte we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej i/lub karty elektronicznej.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt,  burmistrz lub prezydent miasta wydaje duplikat Karty.

Karta jest przyznawana bezpłatnie z zastrzeżeniem sytuacji gdy:

 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

 

Opłaty:

Wydanie pierwszej karty nie podlega opłacie.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2024 r. 15 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 10 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

41 1240 2744 1111 0000 3991 0006

Bank Pekao S.A  I/O Tarnobrzeg


Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Prezydent może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty.

W przypadku wystąpienia zmian:

 • mających wpływ na prawo do posiadania Karty
 • lub danych zawartych w Karcie,
 • lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przyznał Kartę.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Zmiana danych może być przekazana wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pomocą usług udostępnianych w ramach karty elektronicznej.

Uwaga !

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny  należy składać w pokoju 204.

 

Informacje, pytania, odpowiedzi oraz dokumenty na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744)

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300