Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Stypendia Szkolne

STYPENDIA SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, iż od 1 wrzesnia 2023r. prowadzi nabór wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3,  II piętro pokój 204 w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 września 2023r.

W przypadku pytań i wątpliwości  prosimy dzwonić pod numer:  15 822 60 97 wew. 204.

Pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne  przysługują:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 rok życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne  nie przysługują:

 • Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne.
 • Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 • Studentom szkół wyższych i licencjackich.

Warunki uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w §1 pkt. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów  dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 roku poz. 1296) wynosi:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł.
 • Dla osoby w rodzinie - w wysokości 600 zł.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnobrzeg,
 • zaświadczenie  z   zakładu   pracy   lub   pisemne   oświadczenie   wnioskodawcy o wysokości dochodów netto,
 • zaświadczenie, decyzja z ZUS o wypłaconych świadczeniach lub odcinek renty, emerytury lub oświadczenie o wypłaconych świadczeniach,
 • pisemne oświadczenie wnioskodawcy dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy (zarejestrowanie i wysokości pobieranych świadczeń),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • dokumenty   potwierdzające    otrzymywanie    alimentów    lub    oświadczenie o otrzymywanych  alimentach,
 • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, nie wymienione wyżej.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) poniesionych kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny.

 

ZASIŁKI SZKOLNE

 • zasiłek szkolny może  być  przyznany  uczniowi  znajdującemu  się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
 • zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  z  procesem  edukacyjnym  lub  w  formie  pomocy  rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego,
 • o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty stypendium szkolnego ,zasiłku szkolnego  reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2230), Uchwała Nr XXXI/334/2020 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300