Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie pn. „Grunt to Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.


Do udziału w projekcie zapraszamy:
Mieszkańców Tarnobrzega Kobiety i mężczyzn - osoby zamieszkałe na terenie gminy Tarnobrzeg – opiekunowie (rodzice lub rodzice zastępczy) wymagający specjalistycznego wsparcia w procesie wychowawczym oraz dzieci od 7-go do 18-go roku życia przeżywające trudności szkolne. Projekt zakłada udział zarówno opiekuna jak i dziecka z tej samej rodziny, ale nie wyklucza udziału tylko jednej osoby z danej rodziny. Warunkiem niezbędnym udziału w projekcie jest korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub korzystanie ze świadczeń dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zaplanowane formy wsparcia:
• specjalistyczne porady psychologa,
• udział w spotkaniach grup samopomocowych,
• szkolenia z zakresu kompetencji wychowawczych dla opiekunów,
• zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe dla dzieci,
• zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe ,
• 10-dniowy obóz integracyjno-terapeutyczny.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Grunt to Rodzina” jest prowadzona od 01 czerwca do 30 czerwca 2018r., z możliwością przedłużenia do momentu zakwalifikowania minimalnej założonej liczby uczestników

Szczegółowych informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają pracownicy Biura projektu :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
Pokój 301, tel. 15 822 60 97 w. 301
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej:
www.moprtarnobrzeg.naszaplacowka.pl/projekty-realizowane-przez-osrodek/grunt-to-rodzina
Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres :
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem „Grunt to Rodzina”

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300