Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Posiłek w szkole i w domu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizuje
wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Program przewiduje wsparcie finansowe w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osób i rodzin znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1.552 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.200 zł dla osoby gospodarującej w rodzinie.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 r. wynosi 231 000 zł. Miasto Tarnobrzeg przeznaczyło na ten cel środki własne w kwocie 99 000 zł. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 roku  to 330 000 zł.

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300