Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

O projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa

Wartość projektu 633 329,62

Dofinansowanie z UE 538 330,17

 

Projekt „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś”  realizowany przez Gminę Tarnobrzeg/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 r. – wrzesień 2018 r.

Obszar realizacji projektu: miasto Tarnobrzeg

 

Celem głównym projektu jest: Aktywizacja społeczna i zawodowa 34 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega do 30.09.2018 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowią 34 osoby (19 kobiet, 15 mężczyzn), którzy:

Są osobami bezrobotnymi zakwalifikowanymi do III profilu pomocy (14 osób) i:

 •  Zamieszkują na terenie Tarnobrzega,
 • Korzystają ze wsparcia MOPR, 

lub

Są osobami bezrobotnymi, niezarejestrowanymi w PUP i :

 • zamieszkują na terenie Tarnobrzega,
 • korzystają ze wsparcia MOPR, 
 • są osobami, o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r.
  o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społ. zg. z ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społ.,
 • ubóstwo,
 • bezrobocie,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.


PLANOWANE EFEKTY:

 • zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach stażu lub prac społecznie-użytecznych,
 • wzmocnienie kompetencji społecznych.

   

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 31 maja  do 23 czerwca  2017r.

I edycja PAI od 05 do 23 czerwca 2017 r.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300