Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja - 2024

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dla
Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Miasto Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 1 162 137 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rekrutacja od 26.02.2024r. do 08.03.2024r.

Program dedykowany jest dla:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 1.  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo
 2. o znacznym stopniu niepełnosprawności
 3. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu Terytorialnego - edycja 2024, jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym: pomocy asystenta w:

 1. wsparcia przez uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinnie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W 2024 roku w ramach Programu planuje się objąć wsparciem asystenta 47 osób:

 1. 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. 46 osób posiadających orzeczenie, w tym:

- 13 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

- 25 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

- 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż :

 1. 540 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 525 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 240 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 4. 226 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o stopniu umiarkowanym
 5. 228 godzin rocznie dla: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program trwa do 31.12.2024 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Wzór karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 2. Karta zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej – załącznik nr 2 do Regulaminu do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
 3. Oświadczenie - załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – który stanowi załącznik nr 15 do Programu (załącznik nr 4 do Regulaminu).
 5. Klauzula informacyjna 2 – załącznik nr 5 do Regulaminu.
 6. Należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci usług asystencji proszone są o złożenie dokumentów w wersji papierowej w zamkniętej kopercie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, na Kancelarię Ogólną (parter), lub Sekretariat w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie od 26 lutego 2024r. do dnia 08 marca 2024 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat ww. programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych, pokój 102

Tel: 15 856 76 93

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300