Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program "Opieka wytchnieniowa"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Miasto Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Całkowita wartość Programu wynosi 176 256,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 176 256,00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” dedykowany jest członkom rodzin   lub  opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W 2022 roku do Programu zostanie zakwalifikowanych 18 osób tj. 3 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą  ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną, nad którą sprawuje on całodobową opiekę. Celem programu jest m.in. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. W 2022 roku limit godzin dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 1 osoby zakwalifikowanej do udziału w Programie wynosi 240 godzin. Za usługę opieki wytchnieniowej członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności. 

Kryteria kwalifikacji do udziału w Programie:

  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu wprowadzono pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena taka dokonywana będzie na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM ( załącznik nr 3 ). W/w dokument nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń osoby posiadające tę Kartę będą miały zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej  kolejności.

 W pierwszej kolejności uwzględniać będzie się również potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  1. Ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. Wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program trwa do 31.12.2022 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi opieki wytchnieniowej  w ramach pobytu dziennego proszone są o złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 2) oraz podpisanych klauzul informacyjnych RODO (załącznik nr 4 i 5) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy ulicy Kopernika 3 do dnia 23 lutego 2022 roku (można wrzucić do urny).  

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych

Tel: 15 856 76 93

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300