Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Miasto Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja - 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 604 044,00 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynność oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym, a tym samym zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu:
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakres czynności w ramach usługi asystencji osobistej zawiera załącznik nr 3.

W 2022 roku w ramach Program planuje się objąć wsparciem asystenta 20 osób ( 16 osóbz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby z orzeczeniem  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 2-oje dzieci w wieku do 16 roku życia).

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż :

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 4. 360 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta  mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja życiowa kandydatów  do udziału w Programie.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program trwa do 31.12.2022 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do Programu (załącznik nr 2) oraz podpisanych klauzul informacyjnych RODO (załącznik nr 4 i 5) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy ulicy Kopernika 3 do dnia 23 lutego 2022 roku (można wrzucić do urny). 

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych

Tel: 15 856 76 93

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300