Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Informacje ogólne dotyczące programu na rok 2023 - Moduł I 

 

Program Aktywny Samorząd 2023 ROK – MODUŁ I

 

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2023 r.

W ramach MODUŁU I  Programu "Aktywny Samorząd” termin przyjmowania wniosków ustala się od 01 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

W celu złożenia wniosku w SOW Moduł I do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, należy po wybraniu województwa podkarpackiego w miejscu wyboru powiatu wskazać element: „Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu”.

Wnioski w ramach programu można będzie również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

PREFERENCJE PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I

 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

 • są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, przy czym preferencja ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy (preferencja jest jednorazowa),

 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

 • w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

 • pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków:
 • osoby niepełnosprawne, które studiują – liczba punktów wynosi 10,

 • dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny – liczba punktów wynosi 8,

 • osoby niepełnosprawne, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych – liczba punktów wynosi 9,

 • wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu  dofinansowania objętego wnioskiem liczba punktów wynosi 10,

 • osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca  w zatrudnieniu – liczba punktów wynosi 8,

 • osoba posiadająca aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny – liczba punktów wynosi 5.    
   

ADRESACI PROGRAMU ORAZ OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2023 ROKU:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 3. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

 4. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

 5. Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

 6. Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy);

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 2. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

 3. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 4. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

 5. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

 6. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 7. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

MODUŁ I :

 1. Obszaru A:

  1. w Zadaniu 1 – 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł,

  2. w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,

 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,

 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,

 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,

  1. w Zadaniu 4 – 4.400 zł;

2)  Obszaru B:

 1. w Zadaniu 1:

 • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500,00 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500,00 zł),

 • dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,

 1. w Zadaniu 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,

 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c)  w Zadaniu 3 – 10.000 zł,

d)  w Zadaniu 4 – 6.000 zł,

e)  w Zadaniu 5 – 1.650 zł;

3)  Obszaru C:

 1. w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

 2. w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

 3. w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 13.200 zł,

 • przedramienia – 28.600 zł,

 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,

 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,

 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,

 1. w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c), tj. w przypadku amputacji:

 •  w zakresie ręki – 3.960 zł,

 • przedramienia – 8.580 zł,

 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,

 • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,

 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,

 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

  1. w Zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

       f. w Zadaniu 5 – 8.250 zł;

4) Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300