Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

O projekcie

 

Gmina Tarnobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu rozpoczyna realizację projektu „Grunt to Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.04.00-18-0025/17-00 zawartej w dniu 09.03.2018 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2018 r.
Obszar realizacji projektu: Gmina Tarnobrzeg
Celem głównym projektu „Grunt to Rodzina” jest zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gm. Tarnobrzeg woj. podkarpackie.

Grupa docelowa: osoby zamieszkałe na terenie gminy Tarnobrzeg – opiekunowie (rodzice lub rodzice zastępczy) wymagający specjalistycznego wsparcia w procesie wychowawczym oraz dzieci od 7-go do 18-go roku życia przeżywające trudności szkolne. Projekt zakłada udział zarówno opiekuna jak i dziecka z tej samej rodziny, ale nie wyklucza udziału tylko jednej osoby z danej rodziny. Warunkiem niezbędnym udziału w projekcie jest korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub korzystanie ze świadczeń dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rezultatem działań ma być poprawa funkcjonowania Uczestników Projektu w społeczeństwie oraz poprawa relacji w rodzinach, które objęte zostaną działaniami.

Zaplanowane formy wsparcia:
• specjalistyczne porady psychologa,
• udział w spotkaniach grup samopomocowych,
• szkolenia z zakresu kompetencji wychowawczych dla opiekunów,
• zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe dla dzieci,
• zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe ,
• 10-dniowy obóz integracyjno-terapeutyczny.

REKRUTACJA:
Rekrutacja do projektu „Grunt to Rodzina” prowadzona jest od 01 do 30 czerwca 2018 r.
Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne we wtorek 26-go czerwca w Sali 108 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu o godzinie 10.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 301 tel. 15 822 60 97 w. 301

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Wartość projektu 421 171,25
Wkład UE 357 995,56

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300