Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 13.03.2023

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Miasto Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Całkowita wartość Programu wynosi 195 840,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 195 840,00 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

W 2023 roku planuje się w ramach realizowanego Programu objęcie wsparciem 20 osób,  w tym:

 • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 16 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. A, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W 2023 r. limit usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin  w okresie realizacji Programu tj. do grudnia 2023 roku.

Za usługę opieki wytchnieniowej członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności. 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenie Kandydata/tki do udziału w Programie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • klauzulę informacyjną 2 – załącznik nr 4 do Regulaminu,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program trwa do 31.12.2023 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie dokumentów w wersji papierowej w zamkniętej kopercie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, na Kancelarię Ogólną (parter), lub Sekretariat w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat ww. programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych , pokój 102

Tel: 15 856 76 93

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 415

W poprzednim tygodniu: 535

W tym miesiącu: 1560

W poprzednim miesiącu: 2760

Wszystkich: 329120