Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Mieszkania Treningowe

Mieszkanie treningowe przeznaczone jest dla osoby pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych, opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich.

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega, z upoważnienia którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie w Tarnobrzegu, na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną. Decyzja wydawana jest po dokonaniu ustaleń w formie kontraktu mieszkaniowego między podmiotem kierującym do mieszkania treningowego a osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu.

Kontrakt mieszkaniowy obejmuje: cel pobytu, okres pobytu, rodzaj i zakres świadczonego wsparcia, odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia, uprawnienia osoby korzystającej ze wsparcia, sposób zgłaszania planowanej nieobecności, zobowiązanie do przestrzegania regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym, zasady i sposób realizacji programu usamodzielnienia, skutki nieprzestrzegania postanowień "kontraktu mieszkaniowego".

W Tarnobrzegu funkcjonuje 10 mieszkań treningowych:

 • 1 mieszkanie treningowe  – dla 2 osób;
 • 1 mieszkanie treningowe  – dla 2 osób;
 • 8 mieszkań treningowych  – dla 16 osób.

Decyzja o skierowaniu osoby do mieszkania treningowego określa: okres pobytu, odpłatność za pobyt i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu organizacji zasad pobytu w mieszkaniach treningowych, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 20/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Dokładne zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Uchwała nr LXVI/712/2022 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych określa między innymi minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach treningowych.

W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia, w zakresie:

 • samoobsługi;
 • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowywania posiłków;
 • efektywnego zarządzania czasem;
 • efektywnego zarządzania finansami;
 • prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • załatwiania spraw osobistych i urzędowych;
 • utrzymywania więzi rodzinnych;
 • rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej;
 • uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
 • poszukiwania pracy oraz utrzymania zatrudnienia.
   

W sprawie informacji dotyczących możliwości ubiegania się o skierowanie do mieszkania treningowego należy kontaktować się z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 pok. 301, 15 856 76 51
(czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.).

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300