Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Formy wsparcia

  • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 10 Uczestników/czek Projektu - niesamodzielni  Seniorzy będą  mogli  korzystać  z pomocy osób blisko zamieszkujących. Usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki Projektu i będą obejmować pomoc: w zakupach podstawowych artykułów, w przygotowaniu i podawaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego, uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek służby zdrowia i urzędów użyteczności publicznej,  informowanie rodziny i właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia i sytuacjach kryzysowych,  a także odwiedziny w szpitalu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze będą świadczone 7 dni   w  tygodniu, 1 godzina na dobę. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu. Osobą realizującą sąsiedzką usługę opiekuńczą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie  w Tarnobrzegu.
  • Usługi opiekuńcze - dla 6 Uczestników/czek Projektu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 20. Wymiar godzin świadczonych usług opiekuńczych dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki Projektu. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia usług opiekuńczych określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Osobą realizującą usługę opiekuńczą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
  • Teleopieka – dla 5 niesamodzielnych Uczestników/czek projektu powyżej 60 rż. mieszkających samotnie lub przebywających okresowo samotnie w domu przewidziano wsparcie w postaci teleopieki. Wsparcie skierowane dla osób z zaburzeniami pamięci, chorobami otępiennymi, demencją, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinson, osoby po udarach, incydentach kardiologicznych, neurologicznych, mające problem z poruszaniem się. Opaski na rękę będą działać także poza miejscem zamieszkania. Opaska stwarza możliwość opiekowania się podopiecznym z każdego  miejsca, w którym aktualnie znajduje się opiekun. Stwarza możliwość nawiązania kontaktu głosowego pomiędzy opiekunem i podopiecznym, możliwość lokalizacji obszaru przebywania podopiecznego, zapewnia komforti bezpieczeństwo podopiecznego dzięki możliwości wezwania przez niego pomocy (przycisk SOS) i łatwego powiadomienia w wskazanych w aplikacji osób o upadku, omdleniu itp., Beneficjent przewiduje pobieranie opłatności za usługę od Uczestnika/czki projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia usługi teleopieki określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Realizatorem usługi oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
  • Usługi asystenckie - dla 5 niesamodzielnych osób powyżej 60 rż. z powodu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), którzy wymagają wsparcia w miejscu zamieszkania. Osoby objęte wsparciem zapewnioną będą miały usługę  7 dni w tyg., w godz. 8-20., indywidualny wymiar godzin dostosowany będzie do potrzeb osób, które wymagają codziennego wsparcia: w czynnościach dnia codziennego, przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych, miejsc publicznych. Wsparcie obejmuje również spędzanie czasu wolnego. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia usług asystenckich określał będzie Regulamin Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w projekcie pn. „Asystent Seniora” oraz kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Osobą realizującą usługę asystencką oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
  • Zakup detektorów czadu/dymu – dla 26 Uczestników/czek projektu dobranew zależności od indywidualnych potrzeb.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300