Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Formy wsparcia

 

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (IPD) - dla 20 Uczestników/czek Projektu – obejmą przeprowadzenie pogłębionego wywiadu dotyczącego zainteresowań, dotychczasowej ścieżki kariery i predyspozycji osób do wykonywania określonego zawodu oraz poprawę funkcjonowania na rynku pracy. Wsparcie indywidualne w wymiarze 5 godz. dla każdego Uczestnika/czki Projektu.
   
 • Trening kompetencji społecznych – dla 20 Uczestników/czek Projektu (2 grupy po 10 osób), działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy. Zaplanowano warsztaty z III bloków tematycznych:
  • I Blok - radzenie sobie ze stresem, odnalezienie się w nowej sytuacji, wzrost samooceny, motywowanie i pobudzanie do działania - łączny czas 10h zegarowych - 2 dni/1 grupa;
  • II Blok Socjoterapia – zdobycie nowych umiejętności społecznych poprzez pracę w grupie, odreagowanie negatywnych myśli, korekta negatywnego sposobu myślenia 6 godz. zegarowych – 1 dzień/1 grupa, III Blok prawny – 4 godz. zegarowe 1 grupa.
    
 • Reintegracja zawodowa – kursy zawodowe - dla 20 Uczestników/czek Projektu w celu zwiększenia umiejętności zawodowych, na podstawie wypracowanych IPD, dobrane do potrzeb, oczekiwań i zapotrzebowania na rynku pracy. W przypadku szkoleń zawodowych, każdy z Uczestników/czek Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Ponadto Uczestnicy/czki szkoleń są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego za potwierdzone uczestnictwo w każdej godzinie kursu zawodowego.
   
 • Reintegracja zawodowa – staże – 20 Uczestników/czek Projektu zostanie skierowanych na staż trwający 5 miesięcy. Staż realizowany będzie zgodnie z potrzebami Uczestników/czek oraz rynku pracy. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta Projektu z pracodawcami oraz Uczestnikami/czkami Projektu z Pracodawcą.
   
 • Program Aktywizacja i Integracja (PAI) – dla 14 osób zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy zaplanowano zajęcia warsztatowe m.in.: Blok Integracja: komunikacja interpersonalna – 10 godz., socjoterapia – 6h, prozdrowotny styl życia 2 godz., pasje i talenty 8 godz., spotkanie integracyjne 8 godz., promocja wolontariatu 3 godz., alternatywne formy spędzania czasu wolnego 3h, warsztaty poszukiwania pracy obejmujące autoprezentację, sporządzanie dokumentów, poszukiwanie pracy przez Internet (30 godz.) i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (10 godz.) łącznie 80 godz. Blok Aktywizacja – wsparcie polegające na pracach społecznie-użytecznych w ilości 10 godz./tydzień, przez 2 miesiące, łącznie 80 godz. na 1 osobę.

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

tel/fax: (0-15) 823-07-38,
               (0-15) 822-60-97
e-mail: mopr@mopr.pl
ePUAP: /e9v3t7gw31/SkrytkaESP

Numer konta bankowego :
41 1240 2744 1111 0000 3991 0006
Bank Pekao S.A. 1 Oddział w Tarnobrzegu
ul. Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy:
Ośrodek:

poniedziałek - piątek 730 – 1530

Kasa ośrodka:
poniedziałek - piątek 1100 – 1300